You are here

Skupinová politika pro životní prostředí a klima

Skupina Generali, přední mezinárodní společnost v oblasti pojišťovnictví a finančních služeb, hodlá přijmout aktivní úlohu při zajištění udržitelné budoucnosti na základě sledování cíle ekonomického rozvoje, který povede k neustálému zlepšování jejích obchodních výsledků a k zajištění ekonomických, sociálních a ekologických podmínek komunity, v níž působí.

Kodex chování skupiny výslovně požaduje ekonomický a sociální rozvoj nejen na základě respektování základních lidských práv a pracovních práv, ale i na základě ochrany životního prostředí, k níž skupina přispívá díky omezování přímých dopadů svých provozních činností na životní prostředí a nepřímých dopadů souvisejících s hodnotovým řetězcem.

Skupina Generali si uvědomuje dopady, které vyplývají z činností společnosti, a úlohu, kterou skupina může hráti při propagaci poctivého chování, podpoře kultury udržitelnosti ve všech oblastech svého vlivu, zejména mezi zaměstnanci, klienty, dodavateli a společnostmi vydávajícími finanční nástroje.

Skupina si je rovněž vědoma toho, že klimatické změny představují ekologickou, sociální a ekonomickou hrozbu na globální úrovni a že je nezbytné všechny zapojit do snižování emisí skleníkových plynů vznikajících v důsledku činnosti člověka.

Cíl a rozsah

Politika pro životní prostředí a klima stanoví řídicí principy, jimiž se musí řídit strategie a cíle v oblasti řízení životního prostředí ve společnostech skupiny, aby byla zajištěna ochrana životního prostředí, prevence znečištění a ochrana a zachování biodiverzity a rovněž splněny výzvy, které představuje změna klimatu.

Cílem je poskytnout rámec pro řízení dopadů na životní prostředí za účelem zlepšování udržitelnosti skupiny a se zohledněním rizik a příležitostí, které mohou mít významný dopad na rozvoj hlavních obchodů, a schopnost vytváření dlouhodobých hodnot. Nástroj, jímž skupina řídí své dopady na životní prostředí a provádí tyto Politiku, je systém řízení životního prostředí.

Politika pro životní prostředí a klima pokrývají všechny činnosti prováděné společnostmi skupiny ve všech zemích, kde skupina působí.

Principy

Základní principy Politiky jsou založeny na principech vyjádřených v Global Compact OSN pro ochranu životního prostředí, jejichž cílem je:

 • podpora preventivního přístupu k problémům pro životní prostředí na základě systematického řízení zaměřeného na zajištění souladu s předpisy a prevenci rizik pro životní prostředí;
 • podpora ekologické odpovědnosti a větší informovanosti o ekologických problémech jak na straně zaměstnanců a zákazníků, tak i široké veřejnosti, na základě programů a iniciativ pro jejich aktivní zapojení na cestě k neustálému zlepšování a vytváření sdílené hodnoty;
 • podpora rozvoje a šíření ekologických technologií, které jsou schopny podporovat efektivní řízení zdrojů energie a vody a ochranu biodiverzity a které zahrnují efektivní opatření na zmírnění klimatických změn a přizpůsobení se jim.

Hlavní oblasti zájmů

Za účelem zavedení Politiky a usilování o neustálé zlepšování výkonu v oblasti životního prostředí a v důsledku toho přispívání k boji proti klimatickým změnám způsobovaným emisemi skleníkových plynů skupina Generali identifikovala následující oblasti zásahů, pro něž byly vybrány konkrétní ukazatele a příslušné cíle.

1. Omezení dopadů vlastních činností na životní prostředí

 • Optimalizace spotřeby přírodních zdrojů za účelem snižování dopadů spojených s používáním energií, papíru a vody, produkcí odpadu a firemní mobilitou a rovněž s využitím výrobků a služeb s nízkou produkcí uhlíku.
 • Pravidelné monitorování ekologického výkonu a zejména snižování emisí skleníkových plynů za účelem posouzení postupu skupiny na cestě orientované na neustálé zlepšování.
 • Zvyšování informovanosti zaměstnanců na základě poskytování informací a zajišťování speciálních školicích programů, které je motivují k aktivnímu zapojení a rozvoji ekologické odpovědnosti.

2. Začlenění ekologických a klimatických aspektů do investičních strategií

 • Propagace obnovy energie prostřednictvím investic do obnovitelných zdrojů energie a do více energeticky efektivních budov, včetně budov vlastněných pro účely investic.
 • Přijetí odpovědných investičních politik, které zahrnují rovněž ekologické požadavky vhodné pro ovlivnění chování vydávajících společností.

3. Podpora a zvyšování informovanosti o ekologických a klimatických rizicích

 • Začlenění ekologických kritérií do metodologií posuzování rizik za účelem nabízení pojištění a investičních produktů podporujících ekologické chování klientů.
 • Zapojení smluvních partnerů skupiny, aby se i oni sami ve svých společnostech zavázali k ochraně životního prostředí a dodržování etického kodexu pro dodavatele skupiny Generali.
 • Podporování procesu kulturních inovací v komunitě zacílených na ekologickou udržitelnost a prevenci extrémních událostí a přírodních pohrom.

4. Zapojení se do politiky v oblasti klimatu

 • Podpora výzkumu za účelem zlepšování analýzy a řízení rizik spojených s klimatickými změnami prostřednictvím nových modelů v oblasti kalkulace pojistného.
 • Dialog a spolupráce s vládami a národními a mezinárodními asociacemi za účelem přijetí politik a strategií boje proti klimatickým změnám a zvyšování odolnosti měst a regionů, zejména s ohledem na škody způsobované meteorologickými jevy katastrofického významu.

5. Zveřejnění a transparentnost

 • Závazek transparentního informování partnerů o strategiích a výsledcích dosažených na poli ochrany životního prostředí a v boji proti klimatickým změnám.Závazek transparentního informování partnerů o strategiích a výsledcích dosažených na poli ochrany životního prostředí a v boji proti klimatickým změnám.

Přijetí a šíření

Politika skupiny pro životní prostředí a klima nahrazuje předchozí Politiku pro životní prostředí skupiny Generali. Byla schválena představenstvem společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. a přijata všemi společnostmi skupiny. Za jejich implementaci odpovídá CEO skupiny.

Pro zajištění snadného přístupu a dostupnosti pro veřejnost byla Politika pro životní prostředí a klima zveřejněna na institucionálních webových stránkách www.generali.com a na stránkách každé společnosti skupiny.

 

Skupinová politika pro životní prostředí a klima ke stažení zde

Group Policy for the Environment and Climate ke stažení zde