You are here

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje a co nás k tomu opravňuje?

Pro přípravu smlouvy a její uzavření
Projevíte-li zájem o naše produkty, pak Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom posoudili pojistné riziko, vyhodnotili Vaše požadavky a potřeby a provedli všechny přípravné práce před samotným uzavřením pojistné smlouvy. Pokud se rozhodnete stát naším klientem, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy. Pro toto zpracování nepotřebujeme Váš souhlas.

Pro plnění smlouvy
Zpracování osobních údajů je nutné pro řádnou správu sjednaných pojištění, včetně jejich změn a ukončení, vzájemnou komunikaci ve věcech pojištění, pro likvidaci pojistných událostí, příp. při poskytování sjednaných asistenčních služeb. Pro toto zpracování nepotřebujeme Váš souhlas.

Plnění právní povinnosti
Některé právní předpisy nám přímo ukládají povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje, příp. zpracovávané údaje předávat dalším subjektům. Pro toto zpracování nepotřebujeme Váš souhlas. Jedná se zejména o následující právní předpisy:

 • zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

Tento zákon upravuje podmínky provozování pojišťovací činnosti, ukládá pojišťovnám povinnost vzájemně se informovat o skutečnostech týkajících se pojištění a o osobách na pojištění se podílejících, a to za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a jiného protiprávního jednání. Zákon též stanoví okruh subjektů, kterým musíme na jejich písemné vyžádání poskytnout informace o pojištění bez souhlasu osob, jichž se tyto informace týkají.

 • zákon upravující distribuci pojištění

Připravovaný zákon upravuje povinnosti při poskytování a zprostředkování pojištění, ukládá nám např. povinnost uchovávat dokumenty a záznamy pořízené v souvislosti se sjednáváním pojištění (i když nakonec pojištění nesjednáte) po stanovenou dobu od poslední komunikace s Vámi.

 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu

Na základě tohoto zákona musíme u stanovených produktů provádět identifikaci a kontrolu klientů.

 • zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí

Na základě tohoto zákona musíme prověřovat, zda klient není subjektem mezinárodních sankcí.

 • zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní

Podle tohoto zákona máme povinnost vyměňovat si s jinými finančními institucemi informace o osobách, na které se v jiném státě vztahují daňové povinnosti.

 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Tento zákon nám ukládá ve stanovených případech ohlašovací povinnost vůči správci daně ohledně pojistného plnění nahrazující příjem nebo výnos.

 • zákon č. 120/2001 Sb., o exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

Podle tohoto zákona musíme exekutorovi na jeho vyžádání sdělit mj. informace o číslech účtů a o majetku povinného a o výplatách pojistného plnění ve prospěch povinného.

 • zák. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Na základě tohoto zákona máme povinnost sdělit insolvenčnímu správci údaje o dlužníkových pojistných smlouvách a pojistných plněních.

Na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany
Dalším důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů jsou naše oprávněné zájmy. Pro toto zpracování nepotřebujeme Váš souhlas.

Ke zpracování z důvodů oprávněných zájmů dochází pro účely:

 • vyhodnocování a řízení rizik

Chováme se v souladu se zákonem obezřetně, zajišťujeme stabilitu a splnitelnost našich závazků, např. hodnotíme pojistné riziko pro účely cenotvorby.

 • řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se zákazníky

Zjišťujeme, zda jste spokojeni, co můžeme zlepšit, analyzujeme situaci na trhu.

 • přípravy nezávazné nabídky, modelace či kalkulace výše pojistného

Jednáme s odbornou péčí, i když si přejete jen nezávazně zjistit podmínky pojištění a k uzavření smlouvy nedojde.

 • přípravy, sjednání a plnění smluv sjednaných pro Vás jako pojištěného či oprávněnou osobu

I když nejste přímo naší smluvní stranou, ale poptávané či pojistníkem sjednané pojištění se vztahuje na hodnoty Vašeho pojistného zájmu, např. na Váš majetek, zdraví atd. či je určeno ve Váš prospěch, je naším zájmem zajistit řádné poskytování pojišťovací činnosti včetně plnění smluvních povinností vůči pojistníkovi.
Příklady: Banka jako pojistník uzavřela s naší společností skupinovou pojistnou smlouvu na pojištění asistenčních služeb, při sjednání bankovního produktu projevíte o pojištění zájem a stanete se pojištěným.

 • zajištění a soupojištění

Chováme se obezřetně. Abychom byli schopni zajistit splnitelnost svých závazků, přesouváme část pojistného rizika na naše zajistitele, kteří v případě pojistné události hradí část výdajů na pojistné plnění, v těchto případech jim předáváme Vaše osobní údaje.

 • vnitřní administrativní účely (např. interní evidence, statistiky, reporting atp.)

Zajišťujeme řádné poskytování pojišťovacích služeb, které se neobejde bez řádně prováděné administrativy, plánování, vyhodnocování, které jsou předpokladem efektivního řízení společnosti.

 • ochrany našich právních nároků

Musíme hájit naše právní nároky, abychom se chovali hospodárně a předcházeli vzniku zbytečných výdajů či škod. Ke zpracování osobních údajů dochází v nezbytně nutném rozsahu v rámci soudních řízení či řízení před orgány mimosoudního řešení sporů, při vymáhání dlužného pojistného a dalších pohledávek, dále při výkonu dohledu Českou národní bankou či před dalšími orgány veřejné moci.

 • prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání

Bráníme se vzniku škod, které by nám mohly být způsobeny pojistnými podvody či jiným protiprávním jednáním. Z důvodů bezpečnosti používáme též v našem sídle kamerové systémy (o jejich příp. použití jsou návštěvníci informováni při vstupu např. prostřednictvím grafických ikon).

 • přímého marketingu

Osobní údaje pojistníků používáme též po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu v souladu s právními předpisy k zasílání nabídky našich vlastních produktů a služeb.

V případě zpracování Vašich osobních údajů z důvodů oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku, a to způsobem uvedeným na tomto odkaze. Pokud uplatníte námitku, jsme povinni Vaše údaje dále pro daný účel nezpracovávat, ledaže v rámci šetření zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody nebo je zpracováváme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě, že vznesete námitku proti přímému marketingu, nebudou již osobní údaje pro tento účel dále zpracovávány.

Na základě Vašeho souhlasu
Na základě Vašeho výslovného souhlasu zpracováváme údaje o Vašem zdravotním stavu pro účely některých pojištění. Zdravotní údaje zpracováváme jen tehdy, pokud jsou potřebné pro poskytování pojistného plnění nebo asistenčních služeb.

Udělení souhlasu je dobrovolné, avšak zpracování údajů o Vašem zdravotním stavu je u těch pojištění, kde se Vás ptáme na souhlas, podmínkou pro přípravu nabídky a sjednání pojištění. Svůj udělený souhlas můžete odvolat, a to způsobem uvedeným na tomto odkaze. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů o zdravotním stavu do okamžiku odvolání souhlasu, ani na zpracování údajů z jiných právních důvodů, pro které není Váš souhlas vyžadován. Po sjednání pojištění budeme Vaše údaje o zdravotním stavu zpracovávat, pokud je to nezbytné pro učení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, tedy typicky pro likvidaci pojistných událostí.

V případě zpracování jiných osobních údajů na základě Vašeho souhlasu budete o účelu, důvodech zpracování, době uložení a dalších podrobnostech informován při udělování takového souhlasu.