You are here

Kdo zpracovává Vaše údaje, komu je předáváme?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Europ Assistance, s.r.o., IČO: 25287851, se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, a to na základě smluvního pověření od EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH se sídlem v 4–8 Eden Quay, Dublin 1, Irsko, vedená v Registru firem Irské vlády pod ref. číslem 907 089, jakožto zajistitele.

Zpracovávat Vaše osobní údaje též budou naši zpracovatelé poskytující vysoký standard ochrany osobních údajů, kteří údaje zpracovávají pro nás na základě našich pokynů. Vaše osobní údaje můžeme též v odůvodněných případech předávat dalším správcům.

V některých odůvodněných případech předáváme Vaše osobní údaje, příp. i údaje o zdravotním stavu, v nezbytně nutném rozsahu do zahraničí, a to i do zemí mimo Evropskou unii (např. je předáme zdravotnickému zařízení v zahraničí v případě Vaší pojistné události z cestovního pojištění či pojištění asistenčních služeb MediCare, kdy je takové předání nezbytně nutné k plnění smlouvy, kupř. k poskytnutí asistenčních služeb, k repatriaci, k zajištění toho, aby Vám byly v zahraničí poskytnuty potřebné zdravotní služby).

Vaše údaje předáváme těmto kategoriím příjemců:

  • zajistiteli EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH se sídlem v 4–8 Eden Quay, Dublin 1, Irsko, vedená v Registru firem Irské vlády pod ref. číslem 907 089;
  • jiným pojišťovnám v souladu se zákonem za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání, a to i prostřednictvím k tomuto účelu zřízeného systému;
  • EUROP ASSISTANCE S.A. se sídlem 1, promenade de la Bonnette – 922 30 Gennevilliers, Francie, registrována v Nanterrském registru firem pod ref. číslem B 403 147 903, a to včetně svých poboček umístěných v Angole, Argentině, Bahamách, Belgii, Brazílii, Rakousku, Čadu, Francii, Francouzské Polynésii, Chile, Indii, Itálii, Kamerunu, Kanadě, Kongu, Maďarsku, Německu, Nigérii, Peru, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Rusku, Řecku, Severní Africe, Srbsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Turecku, USA;
  • našim distributorům, znalcům, smluvním servisům, dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům poštovních služeb, call centrům;
  • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, exekutorům atp.);
  • marketingovým agenturám a agenturám pro výzkum trhu;
  • v omezeném rozsahu akcionářům v rámci reportingu.