You are here

Jaké údaje zpracováváme?

Identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, či datum narození, adresa, identifikační číslo u podnikajících fyzických osob, pokud pojištění souvisí s podnikáním)
Jedná se o povinné údaje. V případě zájemců, pojistníků, pojištěných, poškozených a oprávněných osob se jedná o údaje, bez kterých nemůžeme připravit nabídku, sjednat pojištění a poskytovat naše služby. I u ostatních osob potřebujeme znát jejich identitu, vědět s kým komunikujeme. Nad rámec těchto povinných údajů nám též můžete sdělit titul, který Vám byl udělen.

Kontaktní údaje (zejména emailová adresa a telefonní číslo, příp. korespondenční adresa, pokud si přejete komunikovat na jiné adrese než na adrese trvalého pobytu)
Nejedná se o povinné údaje. Pokud nám poskytnete emailovou adresu či telefonní číslo, bude naše komunikace rychlejší a efektivnější.

Sociodemografické údaje, jsou-li potřebné pro posouzení pojistného rizika (zejména věk)

Další údaje, jsou-li potřebné podle charakteristiky poptávaného produktu pro posouzení pojistného rizika (zejména Vaše požadavky a potřeby, údaje o předmětu pojištění, dále např. údaje o Vašem rizikovém chování, provozovaných sportech atp.)
Příklady: Při nabídce pojištění asistenčních služeb AutoCare potřebujeme znát údaje o voze, např. jeho RZ, VIN kód, při nabídce pojištění asistenčních služeb HappyHome potřebujeme znát umístění pojištěné domácnosti. Mezi zpracovávané údaje mohou patřit též údaje o zdravotním stavu (tj. údaje o Vašem zdraví včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o Vašem zdravotním stavu, a to při poskytování pojistného plnění či asistenčních služeb).

Údaje z naší a o naší vzájemné komunikaci
Příklady: V rámci předsmluvního jednání zaznamenáváme Vaše požadavky a potřeby, taktéž spolu můžeme komunikovat např. o změnách pojištění, při likvidaci pojistné události, budeme odpovídat na Vaše otázky, náměty či stížnosti atp., ať s námi budete komunikovat osobně, prostřednictvím webových stránek, webové aplikaci, telefonicky, e-mailem či jinak.

Údaje o využívaných produktech a službách
Příklady: Věrní klienti mohou získat slevu na další sjednávané produkty či využívat výhod věrnostních programů. V rámci našeho oprávněného zájmu Vám chceme též nabízet produkty, které ještě nevyužíváte.

Údaje o platební morálce, bonitě a důvěryhodnosti
Příklad: Pokud jste naším klientem na základě již dříve uzavřené pojistné smlouvy, bude nás při uzavírání další smlouvy zajímat, zda platíte řádně a včas pojistné.

Platební údaje
Příklady: Zpracováváme údaje o zaplaceném či dlužném pojistném, údaje o číslu účtu, ze kterého je pojistné placeno, či na který má být poskytnuto pojistné plnění oprávněné osobě či faktickému příjemci pojistného plnění.

Údaje potřebné k plnění smlouvy, zejména k likvidaci pojistných událostí
Příklady: Při likvidaci pojistné události budeme vycházet z údajů získaných od oznamovatele pojistné události, ale též z vlastního šetření i od dalších subjektů (podle povahy pojistné události např. od policie, hasičů, pojistníků, pojištěných, poškozených, oprávněných osob, účastníků či svědků pojistné události, od lékařů, z veřejně dostupných zdrojů, seznamů a evidencí). Mezi údaje potřebné k plnění smlouvy mohou též patřit údaje o zdravotním stavu, které budeme zpracovávat v případě likvidace těch pojistných událostí, které spočívající či souvisí s poškozením zdraví, např. pojištění pro případ nemoci a úrazu či v cestovním pojištění. Stejně tak budeme zpracovávat údaje o Vašem zdravotním stavu při likvidaci pojistné události v případě, kdy Vám jako poškozenému byla naším pojištěným způsobena újma na zdraví.

V případě osob, které se neúčastní na pojištění, tj. v případě oznamovatelů pojistných událostí, plátců či faktických příjemců plateb, zástupců a právních nástupců, svědků a osob zúčastněných na pojistné události, znalců, lékařů, poskytovatelů zdravotních služeb a osob poskytujících odborná vyjádření, návštěvníků objektů a osob, které s námi komunikují, zpracováváme osobní údaje v užším rozsahu. Zpravidla se jedná pouze o základní identifikační a kontaktní údaje a údaje vyplývající ze vzájemné komunikace. V odůvodněných případech pak zpracováváme údaje získané v souladu s právními předpisy od jiných subjektů či údaje, které nám stanoví právní předpisy (např. údaje o svědcích či o osobách zúčastněných na pojistné události se dozvídáme při likvidaci pojistné události od pojištěných, od Policie ČR atp.). U plátců a příjemců bezhotovostních plateb zpracováváme též údaje o čísle účtu. Osobní údaje zpracováváme z důvodů plnění právních povinností a/nebo pro účely našich oprávněných zájmů.