You are here

Jak osobní údaje získáváme?

Nejčastěji údaje získáváme přímo od Vás (např. z vyplněných formulářů).
Příklady: Od zájemců o pojištění, pojistníků a pojištěných (případně jejich zástupců) získáváme údaje v rámci předsmluvního jednání a při uzavření pojistné smlouvy, od pojištěných, poškozených či oprávněných osob (či jejich zástupců) získáváme údaje při likvidaci pojistné události.

Dále od Vás osobní údaje získáváme též např. v rámci společné komunikace.
Příklady: Od pojistníka můžeme získat nové osobní údaje při komunikaci o změně smlouvy, od všech osob, které se na nás obracejí, získáváme jejich osobní údaje při vyřizování dotazů, žádostí, stížností (např. dědic žádá o vrácení přeplatku na pojistném). Za účelem zkvalitňování námi poskytovaných služeb, pro účely jednání o uzavření nebo změně smlouvy a pro plnění smluvních povinností také pořizujeme hlasové záznamy telefonických hovorů, o čemž Vás vždy na začátku hovoru informujeme. Tyto nahrávky mohou sloužit rovněž jako důkaz v případném soudním nebo správním řízení. Při hlášení pojistné události přes webovou aplikaci pak zaznamenáváme Vámi uvedené přihlašovací údaje.

Osobní údaje získáváme též v souladu se zákonem z veřejně dostupných zdrojů (např. z veřejných rejstříků, z insolvenčního rejstříku a jiné veřejné evidence, příp. též z klienty zveřejněných údajů např. na internetu apod.)
Naše společnost. využívá v rozsahu stanoveném zákonem o pojišťovnictví údaje ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců.

Osobní údaje též můžeme získat i od jiných subjektů.
Příklady: Je-li příčinou vzniku pojistné události dopravní nehoda, poskytne nám na naši žádost v souladu se zákonem o pojišťovnictví Policie ČR údaje o této nehodě (tedy i údaje o účastnících dopravní nehody). Vaše osobní údaje můžeme získat od jiné pojišťovny, a to v souladu se zákonem o pojišťovnictví za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání (týká se též údajů o zmocněncích účastníků pojištění a dalších osobách zúčastněných na pojistné události). Zmocníte-li svého ošetřujícího lékaře nebo poskytovatele zdravotních služeb, poskytne nám údaje o Vašem zdravotním stavu např. pro účely likvidace pojistné události, v této souvislosti pak zpracováváme v souladu s naším oprávněným zájmem též osobní údaje lékaře či poskytovatele zdravotních služeb. Banka, která s námi jako pojistník uzavřela hromadnou pojistnou smlouvu, nám předá Vaše údaje tehdy, pokud při sjednání bankovního produktu projevíte o takové pojištění zájem a chcete se stát pojištěným na základě této smlouvy.