You are here
Jak nahlásit pojistnou událost?

Pojistnou událost můžete u většiny pojišťoven nahlásit telefonicky, případně na každé z poboček. Dále je třeba vyplnit potřebné formuláře a zajistit dokumentaci pojistné události.

Kdy je nutné volat k nehodě policii?

- při zranění nebo usmrcení některého z účastníků dopravní nehody nebo pouze při podezření na  zranění

- při škodě na některém vozidle včetně přepravovaných věcí vyšší než 100 tis. Kč

- když je některý z účastníků dopravní nehody pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek

- v případě poškození majetku třetí (nezúčastněné) strany

- při poškození dopravního zařízení (dopravní značka, semafor, svodidla) nebo poškození komunikace (krajnice)

- při nespolupráci druhého účastníka dopravní nehody a/nebo při ujetí z místa dopravní nehody (např. odmítne vyplnit společně formulář o dopravní nehodě)

- když nelze zabezpečit plynulost provozu na pozemních komunikacích

- v případě srážky se zvěří

- v případě, že klient není schopen sám na místě situaci posoudit je v jeho zájmu PČR přivolat

- v případě úniku nebezpečných látek (únik paliva, únik nebezpečného přepravovaného tovaru)

Co dělat v případě nehody?

Účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.
Je vhodné použít formulář "evropský záznam dopravní nehody", nicméně v praxi je zapotřebí pracovat se sadou těchto formulářů, které pojišťovny distribuují klientům, protože jde o samopropisovací papíry, které se po vyplnění a podpisu oběma účastníky nehody od sebe oddělí a každý účastník pak předá svou část pojišťovně.

Nezapomeňte na svědky, plánek či náčrtek místa nehody, fotodokumentaci místa nehody apod.

Jaké doklady musím mít u sebe při řízení motorového vozidla?

- Řidičský průkaz,

- Osvědčení o registraci vozidla,

- Doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

- Osvědčení profesní způsobilosti řidiče, pokud jde o řidiče, který je povinen účastnit se zdokonalování odborné způsobilosti

Kdy je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích?

SVĚTLA

-    vozidlo je nezpůsobilé k provozu pokud nesvítí potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo alespoň na straně přivrácené do středu vozovky (levé-na straně řidiče)
-    nelze-li přepnout dálková světla na potkávací a způsobují-li světlomety oslnění
     (platí pro ČR a SR)

SKLA

-    nezpůsobilost vozidla k provozu se týká pouze čelního skla
-    nezpůsobilé vozidlo je takové, které má poškozené čelní sklo ve stírané ploše
o velikosti větší než 2cm
-    SR: jakékoliv poškození čelního skla způsobuje nepojízdnost vozu

ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

-    vozidlo musí být vybaveno alespoň zpětným zrcátkem na straně řidiče (levé)
-    SR: vozidlo musí být vybaveno zrcátky na obou stranách vozu

REGISTRAČNÍ ZNAČKA (SPZ, RZ)

-    vozidlo musí mít obě SPZ, aby bylo považováno za způsobilé k provozu
      (platí i v SR)

SMĚROVKY

-    pokud nejsou funkční směrovky vozidla je vozidlo způsobilé k nouzovému dojetí
s pomocí stanovené gestikulace rukou (platí stejně i v SR)

OSTATNÍ

-    závada na výfukovém potrubí, mající vliv na vnější hluk vozidla
-    poškození nebo deformace karoserie nebo podvozku – ostré hrany
-    poškození nebo nefunkčnost brzdné soustavy, která neumožňuje účinně
zastavit vozidlo
-    únik paliva, oleje nebo jiných provozních kapalin a maziv