You are here

Čí údaje a v jakých situacích zpracováváme?

V rámci pojišťovací činnosti zpracováváme v nezbytně nutném rozsahu osobní údaje zejména:

 • o našich potenciálních klientech (tj. o zájemcích o pojištění a asistenční služby) pro účely nabídky; kalkulace či modelace, i když k uzavření pojistné smlouvy nedojde;
 • o osobách, se kterými jsme uzavřeli pojistnou smlouvou (tj. o pojistnících);
 • o osobách, na jejichž zdraví, život, majetek, odpovědnost či jiné hodnoty pojistného zájmu se vztahuje sjednané či poptávané pojištění (tj. o pojištěných, resp. budoucích pojištěných);
 • o osobách, které požadují po pojištěném či oprávněné osobě náhradu způsobené újmy či škody, pokud nám byla oznámena pojistná či asistenční událost (tj. o poškozených);
 • o osobách, kterým náleží právo na pojistné plnění nebo které jsou oprávněné čerpat plnění v podobě asistenčních služeb (tj. o oprávněných osobách);
 • o osobách oznamujících nám pojistnou či asistenční událost;
 • o plátcích či faktických příjemcích plateb;
 • o případných zástupcích či o právních nástupcích výše uvedených osob (např. zákonní zástupci, zplnomocněnci, právní zástupci, opatrovníci, dědicové aj.);
 • o případných svědcích či o osobách zúčastněných na pojistné události;
 • o znalcích, o lékařích, poskytovatelích zdravotních služeb či o jiných osobách poskytujících odborná vyjádření při hodnocení pojistného rizika či likvidaci pojistné události;
 • o návštěvnících našich objektů a o dalších osobách, které s námi komunikují (např. se na nás obracejí telefonicky, písemně aj.);
 • o návštěvnících našich webových stránek (naše společnost na svých webových stránkách www.europ-assistance.cz využívá tzv. cookies, a to Google cookies a cookies generované systémem pro správu obsahu (CMS).